Sticky post

Eziz maňa!

Eý gül watan almalaryň, narlaryň eziz maňa, Meň söýgim müň ömre ýeter, barlaryň eziz maňa. *** Ulus-ile aman-esen ýaz gelende ajaýyp, Sähra üste seýkin basan hüýrleriň eziz maňa. *** “Ber Hak” diýen bir özüne, nalyş edip säherler, “Bir Hak” diýen takwalaryň, pirleriň eziz maňa. *** Haýranda başy ýaýkasam, çykyp belent daglyga, Düşüp bagrymy oýkasam, garlaryň eziz maňa. *** Bu topragy jandan söýen, başyn goýjak üstünde, … Continue reading Eziz maňa!

IKI TÜÝSLI AÝNA

Bir örän baý emma husyt adam nesihat diňlemek üçin akyldaryň ýanyna barypdyr. Akyldar penjiräniň öňüne eltip, ondan sorag sorapdyr:– Penjirä seredeňde näme görýärsiň?– Ýoldan geçip barýan adamlary görýärin. Birem ýoluň gyrasynda dilegçilik edip oturan pukarany.Akyldar başga bir otaga gidip, eli ullakan aýnaly dolanyp gelipdir-de ýene sorag sorapdyr:– Ýeri, bu aýna seredeniňde näme görýärsiň?– Özümi.– Diýmek, indi başgalary göreňok, şeýlemi?!.Bilýäňmi näme, penjiräniň aýnasam edil şol maddadan, … Continue reading IKI TÜÝSLI AÝNA