Sticky post

Eziz maňa!

Eý gül watan almalaryň, narlaryň eziz maňa, Meň söýgim müň ömre ýeter, barlaryň eziz maňa. *** Ulus-ile aman-esen ýaz gelende ajaýyp, Sähra üste seýkin basan hüýrleriň eziz maňa. *** “Ber Hak” diýen bir özüne, nalyş edip säherler, “Bir Hak” diýen takwalaryň, pirleriň eziz maňa. *** Haýranda başy ýaýkasam, çykyp belent daglyga, Düşüp bagrymy oýkasam, garlaryň eziz maňa. *** Bu topragy jandan söýen, başyn goýjak üstünde, … Continue reading Eziz maňa!

IŇŇÄN MÖHÜM ZAT

Saint Meri mekdebinde üçünji synplara sapak berýärdim. Otuz dört sany okuwçym bardy, hemmesinem diýseň gowy görýärdim. Ýöne olaryň arasyndan Mark Eklund atly okuwçy maňa hasam yssy görünýärdi. Ol örän zehinlidi, adamlara özüni aldyrmagam başarýardy. Dogry, onuňam garagollyk edýän ýerleri bolýardy, ýöne her näme-de bolsa, Mark Eklund beýleki okuwçylardan tapawutlydy. Markyň iň esasy kemçiligi agzyna jaň kakylan ýaly dynuwsyz gürlemegidi. Synpda geplemän oturan gezegi bolandyr öýdemok. … Continue reading IŇŇÄN MÖHÜM ZAT