Sticky post

Eziz maňa!

Eý gül watan almalaryň, narlaryň eziz maňa, Meň söýgim müň ömre ýeter, barlaryň eziz maňa. *** Ulus-ile aman-esen ýaz gelende ajaýyp, Sähra üste seýkin basan hüýrleriň eziz maňa. *** “Ber Hak” diýen bir özüne, nalyş edip säherler, “Bir Hak” diýen takwalaryň, pirleriň eziz maňa. *** Haýranda başy ýaýkasam, çykyp belent daglyga, Düşüp bagrymy oýkasam, garlaryň eziz maňa. *** Bu topragy jandan söýen, başyn goýjak üstünde, … Continue reading Eziz maňa!

Aýlygyň bereketi

Ortaça iş haky bilen ýaşap ýören bir adam bardy. Onuň alýan aýlygy ganymadrak hem bolsa, maşgalasy ýeter-yetmezräk ýaşaýardy. Her aýda ýedi altyn aýlyk alýan adam nädibem bolsa bir ýol bilen gazanjyny artdyrmagyň kül-külüne düşýär. Şeýdip, ol iş hakyny her aýda sekiz, soňra dokuz, ahyrynda-da eýdip-beýdip, on altyna ýetirmegi başarýar. Emma peýdasy bolmaýar. Gazanjy her näçe artsa-da, gün-güzerany gowulanmagynyň ýerine gitdigiçe peselýär. Çykgynsyz güne düşen adam … Continue reading Aýlygyň bereketi