Dost

Puldan kösenýän bir adam başlygynyň ýanyna baryp, karzyna pul soraýar. Şonda başlygy oňa şeýle diýýär: – Gel, ikimiz şeýle şertleşeli! Eger sen bir özüň gaýramyzdaky dagyň depesinde ýekeje gije bolup bilseň, diýen puluňy saňa sowgat hökmünde bereýin. Ýok, eger dagyň depesinde bir gije ýatyp bilmän yzyňa gaýdyp gelseň, onda sen bir ýyllap mugt işlemeli bolarsyň. Ýaňky işgär başlygyndan oýlanmaga puryja sorap daşary çykýar. Daşarda sowuk … Continue reading Dost