Sticky post

Eziz maňa!

Eý gül watan almalaryň, narlaryň eziz maňa, Meň söýgim müň ömre ýeter, barlaryň eziz maňa. *** Ulus-ile aman-esen ýaz gelende ajaýyp, Sähra üste seýkin basan hüýrleriň eziz maňa. *** “Ber Hak” diýen bir özüne, nalyş edip säherler, “Bir Hak” diýen takwalaryň, pirleriň eziz maňa. *** Haýranda başy ýaýkasam, çykyp belent daglyga, Düşüp bagrymy oýkasam, garlaryň eziz maňa. *** Bu topragy jandan söýen, başyn goýjak üstünde, … Continue reading Eziz maňa!

Tejribe

          Edison elektrik lampany oýlap tapmak üçin iki ýüzden gowrak synanyşyk edýär. Lampanyň içine goýmaly sim üçin iki ýüz töweregi madda ulanypdyr. Edisondan «Şu güne çenli elektrik lampany döretmek üçin iki ýüz gezek dagy synanyşdyň. Sen näme üçin bu işden el çekeňok?» diýip soraýarlar. Şonda ol ruhubelentlik bilen şeýle jogap berýär: «Hiç haçanam el çekmerin! Yhlas bilen kakylan gapy ahyry bir gün açylar. Men iki … Continue reading Tejribe