Sticky post

Eziz maňa!

Eý gül watan almalaryň, narlaryň eziz maňa, Meň söýgim müň ömre ýeter, barlaryň eziz maňa. *** Ulus-ile aman-esen ýaz gelende ajaýyp, Sähra üste seýkin basan hüýrleriň eziz maňa. *** “Ber Hak” diýen bir özüne, nalyş edip säherler, “Bir Hak” diýen takwalaryň, pirleriň eziz maňa. *** Haýranda başy ýaýkasam, çykyp belent daglyga, Düşüp bagrymy oýkasam, garlaryň eziz maňa. *** Bu topragy jandan söýen, başyn goýjak üstünde, … Continue reading Eziz maňa!

“SAÇYŇA AK GIRSE-DE…”

«Dat günüňe!»Möwlana hezretleri Meram metjidinden çykyp, şähere dogry barýarka, hristiýan ruhanysy bilen gabatlaşýar. Ruhany Möwlana bilen salamlaşýar. Şonda Möwlana hezretleri oňa şeýle sowal bilen ýüzlenýär: — Seniň ýaşyň ulumy ýa-da sakgalyň?Ruhany: — Men sakgalymdan ýigrimi ýaş dagy uly. Ol soň ösüp çykdy. Ýöne eýýäm agardy – diýýär. Şonda Möwlana hezretleri oňa şu nesihatyny edýär: — Günüňe ýanaýyn! Ol senden soňra gelibem, agarypdyr, kemal tapypdyr. Seniň … Continue reading “SAÇYŇA AK GIRSE-DE…”