Sticky post

Eziz maňa!

Eý gül watan almalaryň, narlaryň eziz maňa, Meň söýgim müň ömre ýeter, barlaryň eziz maňa. *** Ulus-ile aman-esen ýaz gelende ajaýyp, Sähra üste seýkin basan hüýrleriň eziz maňa. *** “Ber Hak” diýen bir özüne, nalyş edip säherler, “Bir Hak” diýen takwalaryň, pirleriň eziz maňa. *** Haýranda başy ýaýkasam, çykyp belent daglyga, Düşüp bagrymy oýkasam, garlaryň eziz maňa. *** Bu topragy jandan söýen, başyn goýjak üstünde, … Continue reading Eziz maňa!

Lut kowumy

Kurany-Kerimde Lut kowumy barada: “Luty hem ýatla. Ol olara (öz kowumyna): «Siz mundan öň älemde hiç kimiň etmedik wejera (erkek erkek bilen jynsy gatnaşyk, beçebazlyk) işini edýäňizmi?» diýdi?” (Agraf, 7/80) diýilýär. Muňa nähili düşünmeli, ondan öň ol iş edilmänmi?Elbetde, bu ýigrenji duýgy ähli milletlerde, hatda haýwanlarda-da bolup biler. Munuň ýöriteläp Lut kowumy bilen baglanyşdyrylmagynyň düýp sebäbi, ol milletiň bu bihaýaçylygy tutuş millet bolup etmekleridir. Hawa, … Continue reading Lut kowumy

Edep

Sehl bin Abdulla Tusteri hezretleriniň Basrada ýaşan döwürleri bir müddet eliniň barmagy daňyly gezýär. Munuň sebäbini soranlarynda, ol diňe «barmagym agyrýar» diýip oňaýýan eken. Oňa şol sowal bilen ýüzlenen biriniň Müsüre ýoly düşýär. Şonda ol Tusteri hezretleriniň halypasy Zunnuni-Mysrynyň zyýaratyna barýar. Görse, onuň hem edil şol barmagy daňyly diýýär. Muňa geň galyp, ondan hem sebäbini soraýar. Ol hem «barmagym agyrýar» diýip jogap berýär. Şondan soň … Continue reading Edep

Kepgir

Molla Jamynyň gürrüňlerinden. Sahy adamdan: – Mal-emlägiňi garyp-gasara, ýetim-pukara paýlaýan pursatyň ulumsylyk ýa-da minnet edýän ýaly bolýarmyň? Nähili hem bolsa, paýlaýan zatlaryň az-küş däl ahyry! – diýip soraýarlar. Sahy adam onuň bu sowalyna şeýle jogap berýär: – Ýok. Men özümi aşpeziň nahar salýan kepgirinden enaýy göremok. Tabaga goýulýan nahar kepgirden geçýänem bolsa, nahary tabaklara paýlaýan aşpez ahyry! * * * Käşge adamlar edýän haýyrly amallary … Continue reading Kepgir

Çarwadarlar bilen söhbet

Öz döwrüniň güýçli alymlarynyň biri çarwadarlaryň beren sowalyna şeýleräk tymsal bilen jogap berýär: – Çarwadaryň bar emlägi onuň goýny. Muny size diýmegiň geregi hem ýok. Şuny welin, size aýtmagym gerek. Aýdaly, goýunlaryňyzy bakmak üçin hakyna çopan tutýaňyz. Hakyna tutan bu çopanyňyzam, onuň çolugam işýakmaz, biperawyň biri bolup çykýar. Olaryň iti hem şolardan enaýy däl diýeli. Ýaýla bolsa goýunlary kaklamagyň maýyny peýläp, ygyşyp ýören ogry-jümri diýjekmi, … Continue reading Çarwadarlar bilen söhbet

Ýazgydyňdan gaçyp gutulyp bolmaýar

Birçak bir adam hezreti Süleýmanyň (a.s) huzuryna okdurylyp girýär. Ýaňky adam gorkudan ýaňa saňňyl-saňňyl edýär diýýär. Ýüzi ak tam, dodaklary göm-gök diýýärmiş. Hezreti Süleýman (a.s) ondan: – Saňa nä döw çaldy? – diýip soraýar. Ol adam demi-demine ýetmän şeýle diýýär: – Ezraýyl gapymdan gelip, bir geňsi-bir geňsi garap gitdi. Dogrusy, gaharly seredäýdimikä diýýän. Gaty erbet gorkdum. Onsoň näderimi bilmän, siziň adyl gapyňyza sygynmaga geldim. Hezreti … Continue reading Ýazgydyňdan gaçyp gutulyp bolmaýar

Ýeňişleriň atasy – soltan Alp Arslan

Soltan Alp Arslan Malazgirt ýeňşinden soň tabynlykdan çykyp, özbaşdak hereket edip ugran garahanlylaryň üstüne ýöriş etdi. Alp Arslanyň goşuny Samarkanda ýakyn bolan Zerin (Barzam) galasyny gabawa saldy.   Galanyň häkimi horezmli Ýusup seljuklara güýçli garşylyk görkezdi. Galanyň synmagyny esli wagt yza tesdirdi. Birnäçe günläp dowam eden gabawdan soň galany eýelän Alp Arslan özüne garşylyk görkezendiginiň sebäbini bilmek üçin horezmli Ýusuby huzuryna çagyrdy. Ýusup özüne ýüzlenen soltana … Continue reading Ýeňişleriň atasy – soltan Alp Arslan

Malazgirt söweşi

Juma namazy karargähiň düşelgesinde külli goşun bolup okaldy. Soltanyň baştutanlygynda alymlar «Fatiha» we «Fetih» sürelerini okadylar. Ýeňiş üçin dileg edildi. Soltan Alp Arslan dileginde «Eý, Beýik Allam! Seniň diniňe çyn ýürekden hyzmat etmegi nesip et! Bizi ýeňşe ýetir! Bu ejiz guluňy hem Beýik Yslam dininiň ugrunda şehit eýle!» diýdi. Ol söweşmek üçin däl-de, şehit bolmaga gelen ýalydy. Soňra-da esgerlerine ýüzlendi: – Ýigitlerim! Bu söweşde hökümdar … Continue reading Malazgirt söweşi