SATLYK ÖÝ

Başga bir şähere göçüp baran çatynjalar edil öz göwünlerindäki ýaly bir öý tapdylar. Ýöne ol öýüň hyrydary başga-da kändi, olaryň sanawynda özleri on bäşinji orunda durýardylar, şonuň üçin känbir umyt ederlik ýagdaýlary ýokdy. Şonda-da öý eýesiniň özlerini çaýa çagyryşyna geň galdylar. Öý eýesiniň aýdan wagtynda öýe baranlarynda özlerinden başga-da birgiden adamyň çagyrylandygyny gördüler. Myhmanlaryň käbiri özleri ýaly ýat adamlardy, ýöne olaryň agramly bölegi bir-birlerini gowy … Continue reading SATLYK ÖÝ