DOSTLUK

Synpyň gapysy çalaja kakyldy. Işikde Keremiň ejesi peýda boldy:

— Bagyşlañ mugallym, Keremi getiripdim, gijirägem galdyk.

Mugallymyň “Zyýany ýok, geliň” diýerine mähetdel, Kerem yzda duran geýim asgyja tarap dogumly ädimler bilen ýöredi. Onuň töwerek daşyna buýsançly garanjaklaýan göreçlerindäki şatlygy mugallymam, beýleki çagalaram duýdy.

Ejesi görgüli bolsa, entegem günäsini ýuwmaga çalyşýan ýaly aldygyna birzatlar düşündirmäge çalyşýardy:

— Şu paltomy geýjek diýip, aýak diräp duransoň, nädeýin, guraýança garaşmaly boldum…

Sapagyň dowamynda, Kerem öwran-öwran yzyna gaňrylyp, assyrynlyk bilen paltosyny synlady. Bir ýeňiniň agyzjygy ýyrtylyp, täzeden mata örtülen diýäýmeseň, gül ýalyjak, ýyljajyk palto. Ol tä mekdebe gelýänçä-de, onuň ýakalygyndaky ýumşajyk tüýlerini sypap, çekgesini oýkap hezil edipdi. Arakesmelerde-de ony garawullama kemini goýmady. Bezzat çagalaryň süýkenip ýere gaçyraýmagy ahmal ahyry. Arasynda “çaňyny” kakyşdyryp, jübülerini “barlaşdyran” boldy.

Ahyry “arzyly pursat” geldi. Öýüne gyssanýan okuwçylar biri-birinden galyşman, kimsi mekdebiň howlusynda garaşyp duran hossaryna, kimsi maşynlara tarap at saldy.

Keremem paltojygyny gujaklap, synpyň boşalaryna garaşdy. Ilki topbusyny kellesine gaýym basdyrdy, soňam paltosuny emaý bilen geýip, okuw torbasyny arkasyna aldy.

Mekdebiň agzynda güler ýüz bilen özüne garaşyp duran ejesini görüb-ä hasam monça boldy.

Ine, birdenkä kakasy bilen barýan çagalaryň biri, Keremiň ýanynda sakga durdy-da kakasynyň synyndan çekdi:

— Kaka, dur, bu meň paltom ahyry…

Keremem, ejesem aňkaryldy. Uzyn boýly, agajet adam: “Ýok oglum, seňkä meňzeşdir, seret, honha-da biri geýipdir” diýip, gidiberjek boldy. Ýöne oguljygy goýmady:

— Ýok, kaka, seret ýeňinde ejemiň tiken ýamasam dur-a. Ýadyňdamy, piknikde ot degipdi — diýip, öňe omzady.

Keremiň ejesi dalda gözleýän dek töweregine garanjaklady. Sowuga titräp duran elleri bilen ýaglygyny elleşdirip, gyzaran ýüzüni görkezmezlige çalyşdy. Diýjek sözi bokurdagynda galdy. Kerem bolsa, paltosy alynar öýdüp, ejesine hasam gysmyljyrady.

Bar zada düşünen adam näme diýjegini bilmedi:

— Wiýý oglum, ýadyňdamy seňkini öňňün oba iberipdig-ä, o ýerdäki jigileň geýmäge. Onsoňam bu bezzatjygam sen ýaly garagollyk edip paltosyny deşen bolmaly, seret oňam ejesi, ýamap beripdir, şeýle dälmi gelneje?

Näderini bilmän duran horja gelin zordan:

— Hawa… — diýdi-de, aşak bakdy.

— Aýyplaşmaň, ýene bir gezek bagyşlaň gelneje. Entek çaga-da, bular — diýip, geýnüwli adam öňe ýöränini kem görmän, oglunyň elinden tutup ulagyna tarap ugrady.

Ertesi Kerem bilen ejesini mekdebiň agzyna ýetmänkä, düýnki daýy bilen oguljygy garşylady. Ýüzleri begençden ýylgyrýardy.

Olaryň elinde täp-täzeje palto bardy. Özem, şeýle owadandy.

— Salam gelneje, bagyşlaň! — diýip, hälki adam söze başlady:

— Düýn oglumam, menem ogluňyzy birahat edenimiz üçin ötünç soraýarys. Tüweleme, bu akyllyja, bäşlikçi okuwça meňzeýä.

Onsoň bazara bardyk-da, oňa-da edil Mergeniňki ýalyjak täzeje palto aldyk, şeýle dälmi, oglum — diýip, oňa guwançly seretdi.

— Seň, adyň näme? — diýip, Mergen Kereme ýüzlendi. Keremiň sortdurup duran ýüzi birneme açyldy:

— Kerem.

— Meň adym Mergen. Kerem, senem bu köne paltoňy, obadaky jigiňe ibergin, bolýamy… — diýip, ol Kereme “maslahat berdi”. Olar özara gürleşdiler, dostlaşdylar. Täzeje paltolaryny sypaşdyrdylar. Soňam ikisi el tutuşyp, mekdebiň gapysyna tarap ylgap gitdiler..

Gözlerine ýaş inen bagtyýar ene bilen hälki gülerýüzli adam daşyndan ekizleri ýadyňa salýan, meňzeş paltoly çagalaryň yzyndan guwançly garap galdylar…

Säher Wepalyýewa