Synlap tylla Günüň batyp barşyny —
Aslyşyp zor bile dagdan-depeden,
Bildim günleň meni terk edýänini
Ýeke-ýekeden.

Ýöne Gün adam däl, dogar ýene-de,
Säher ýene guşlar joşup ses eder.
Uzar barar ak günleriň kerweni
Ýeke-ýekeden.

Geçibersin günler, ýöne siz beri,
Göwne degip, söz oklamaň keseden.
Çünki adamlaram gidip barýar-la
Ýeke-ýekeden.

Goja Zemin içre bir hakykat bar,
Göz ýetirer geçmişine eseden:
Hemme zat döreýär, ýitýär ähli zat
Ýeke-ýekeden.

Kakamyrat Rejepow