YNAM

BIR GARRYJA AÝAL gijäniň bir wagty öýüne dolanyp gelýärdi. Garaňky köçeleriň birinden geçip barýarka bir adamyň özüne tarap golaýlap gelýänini gördi. Özüni tijäp, birneme ekezlendi-de: – Bu köçe ýaman garaňky, – diýdi. “Menem juda garrapdyryn. Maňa öýüme çenli ýoldaş bolup bilmezmisiňiz? Öýüm o diýen daşda-da däl”. Ýat adam onuň haýyşyny kabul etdi. Öýüne çenli garry aýalyň ýany bilen ýöredi. Aýal ýat adama minnetdarlyk bildirip öýüne … Continue reading YNAM