YNAM

BIR GARRYJA AÝAL gijäniň bir wagty öýüne dolanyp gelýärdi. Garaňky köçeleriň birinden geçip barýarka bir adamyň özüne tarap golaýlap gelýänini gördi. Özüni tijäp, birneme ekezlendi-de: – Bu köçe ýaman garaňky, – diýdi. “Menem juda garrapdyryn. Maňa öýüme çenli ýoldaş bolup bilmezmisiňiz? Öýüm o diýen daşda-da däl”. Ýat adam onuň haýyşyny kabul etdi. Öýüne çenli garry aýalyň ýany bilen ýöredi. Aýal ýat adama minnetdarlyk bildirip öýüne … Continue reading YNAM

ÜMÜR

Londona birinji gezek gelip görýän adam säher bilen myhmanhanasyndan çykyp, şäherde gezim etmäge hyýallandy. Ýola çykanam şoldy welin, töweregi goýy ümür basdy. “Aý, häzir aýrylarla” diýip, ol ýoluny dowam edenem bolsa, ümür aýrylyp gidibermedi, gaýta barha goýulaşdy. Sähel salymdan ak “garaňkylyk” onuň töweregini tutuşlygyna gurşap aldy. Yza gaýtmaga hyýallanan wagty burnunyň ujunam görenokdy. – Heý!.. Bir ýol görkezjek adam ýokmuka? – diýip gygyrdy. Şo mahal … Continue reading ÜMÜR

HEMMÄNIŇ ETMELI IŞI

Maşyn we ýolagçy gatnadýan bir gämi duralga golaýlap gelýärdi. Ýolagçylaryň ählisi düşmäge hyýallanyp, gapa tarap ýöneldiler. Diňe serhoş bir adam bir gyra çöküp uklap galan eken. Azyndan ýigrimi töweregi adam onuň deňinden gülüp geçdi. Diňe sypaýy häsiýetli gartaň biri onuň ýanyna bardy-da, mylaýyn sesi bilen onuň gulagyna: – Geldik – diýip seslendi. Onuň sesini eşiden adamlar gaňrylyp seretdiler, hemmesiniň ýüzünde etmeli işlerini etmediklerde döreýän birhili … Continue reading HEMMÄNIŇ ETMELI IŞI