JADYLY SÖZLER

Bir daýhanyň aýaly ençe ýyllap sähelçe-de şikaýat etmezden öý işlerini edip, nahar bişiripdir. Bir gün saçagyň üstünde sygyrlara berilýän, nahar galyndylarynyň üstüne epesli suw guýup ýasalýan ýal goýupdyr. Äri başlyklaýyn çaga-çugalarynyň hemmesi gygyryp, gohlap başlapdyrlar. Olaryň gykylyklaryny biraz diňläp duran aýal elini bykyna urupdyr-da olaryň ýüzlerine gaharly garap, şeýle diýipdir: – Nämä gaharlanýaňyz?! Şu çaka çenli siziň agzyňyzdan nahar bilen ýalyň arasyndaky aratapawudy bilýändigiňizi aňladýan … Continue reading JADYLY SÖZLER