Akyl Pajy

Ýaranlarynyň biri Fransiýanyň karoly Lýudwig XV: — Onuň aly hezretleri, heý, akyl pajyny ýygnamak hakda pikir edip gördüňizmi? Hiç kim özüniň akmakdygyny kabul etmejekdigi görnüp duran zat. Onsoň her kim bu pajy göwünjeň tölese gerek — diýipdir. Karol ýeserlik bilen ýylgyrypdyr-da: — Dogrudanam, üýtgeşik pikir. Hut şu teklibiňiz üçinem sizi akyl pajyny tölemekden azat edýärin — diýipdir. Continue reading Akyl Pajy