Behlül Dana hezretlerinden:
– Öleniňizden soň sizi nirede jaýlaly? – diýip soraýarlar.
Hezret şonda şeýle jogap berýär:
– Nirede jaýlasyňyz gelse, şol ýerde jaýlaň. Ahyret hemme ýerden deň daşlykda.