Sokrat halamaýan adamlarynyň hilinden bolan ýaranjaň biri bilen uzak wagtlap gürleşip durandan soň:
– Şonça aýdan zatlarymyň içinden iň bolmanda ýekejesine bir garşy çyksana, gardaş – diýipdir, “…şeýlelikde men ikimiziň şol bir adam däldigimize ynanaýyn”.