SERWERIMIZ (s.a.w.) älem-jahana, janly-jandara nähili garadyka?

Ol (s.a.w.) bir gezek sahabalary bilen söweşden gaýdyp gelýärdi. Dynç alynjak wagty sahabalaryň birki sanysy guş höwürtgesini tapýarlar we onuň içindäki jüýjejikleri ellerine alyp görýärler. Niýetleri ýaman dälem bolsa ene guş eýýäm olaryň depesinde pelesaň urup başlapdy. Durşy bilen mähre ýugrulan Serwerimiziň (s.a.w.) olaryň bolşuna diýseň ýüzi çytylýar we ol jüýjejikleri derrew ýerine goýmagy talap edýär. Guşuň perýadyna derhal jogap beren Serwerimiziň (s.a.w.) talaby bada-bat ýerine ýetirilýär. Şeýlelikde ene guş ynjalýar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s