DÜRDÄNE SETIRLER…

Başgalar üçin özüňizi ýatdan çykaryň, şonda sizi hem ýatlarlar.
***
Birini söýmek diýmek, Ony Ýaradanyň göz öňünde tutuşy ýaly görmek diýmekdir.
***
Zerre ýalyjak etmişim bolmasa-da, birtopar hyýallaryň içine çümüp, özümden etmiş tapan ýerlerim kän boldy.
***
Her betbagtlygyň ardyndan bize ýene durmuş garaşyp ýatyr. Emma ýaşap bilmezlik diýlen zat adama mahsus bir emelsizlik. Ýogsa, meselem aýdaly, balyklaryň içinde özüni asany barmyka, ýa haýsy serçe özüni jaýdan oklapdyr?
***
Ýürek bir sapar syndymy, hiç kime üns bermez, hiç zady piňine almaz. Bu belkem şat günleriň ahyrydyr, emma ýürek ynjalygynyňam başlangyjy.
***
Adam iki ýerde durmuşy manyly hasaplaýar: biri aglan wagty, beýlekisem gülen wagty we diňe birje ýerde zadyň gadryny bilýär; olam elindäkini ýitiren wagty.

Dostoýewskiý

One thought on “DÜRDÄNE SETIRLER…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s