Ynjytmakdan gorkmak

Mähir-muhabbete ýugrulan Serwerimizden (s.a.w.) ders almak ýaly uly bagtyýarlykdan paý nesip eden sahabalar hem edil öz Mugallymlary ýaly ýaşamaga çalşypdyrlar. Meselem, bir çekirtgäni atanlykda basan biri gelip: “Bu meselede meniň jezam näme?” diýip, sorap bilýärdi. Ýürekleri şolar ýaly ýukalan adamlar başga biriniň göwnüne degmekden, başga birini ynjytmakdan öler ýaly gorkýardylar. Sebäbi olaryň hemmesiniň ýadynda ählije zady ýaradan Hezreti Alla bardy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s