Mähir-muhabbete ýugrulan Serwerimizden (s.a.w.) ders almak ýaly uly bagtyýarlykdan paý nesip eden sahabalar hem edil öz Mugallymlary ýaly ýaşamaga çalşypdyrlar. Meselem, bir çekirtgäni atanlykda basan biri gelip: “Bu meselede meniň jezam näme?” diýip, sorap bilýärdi. Ýürekleri şolar ýaly ýukalan adamlar başga biriniň göwnüne degmekden, başga birini ynjytmakdan öler ýaly gorkýardylar. Sebäbi olaryň hemmesiniň ýadynda ählije zady ýaradan Hezreti Alla bardy.