Ýene bir ýola Serwerimiz (s.a.w.) bir ýere gidip barýardy. Birisi mal soýmakçy bolýan eken. Goýny ýatyryp güýlüpdir. Janaweriň gözüniň öňünde de pyçagyny ýitiläp dur. Pygamberimizi ol adama ýüzlenip: “Ony gaýta-gaýta öldürmekçi bolýarmyň?” diýýär.