Süňk

Bir gezek Möwlana Jelaleddin hezretleri özüniň çelebileri bilen baglyga gezelenç etmäge çykýar. Şonda birnäçe itiň basalaşyp oýnaşyp ýörşüni gören talyplaryň biri:
Görä bulary, doganlygyň hakyt janly nusgasy-da! Käşge, ynsanlar bulardan ybrat alsady – diýýär. Şonda Möwlana hezretleri ýylgyryp:
Bularyň öňüne bir bölek süňk okla bakaly, gözüň näme görýä?! – diýýär.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s