DÜRDÄNELER

“Başyňdan inen bela dostlaryň sanyny nola çenli düşürer”.
Wilýam Şekspir
***
“Has gowy gowunyň duşmanydyr”.
Wilýam Şekspir
***
“Mätäç bolmadyk adamlaryň dosty bardyr”.
Wilýam Şekspir
***
“Ak ýürekli bol, ýöne zynhar suwjuk bolma”.
Wilýam Şekspir
***
“Durmuş geçip barýan kölegedir”.
Wilýam Şekspir
***

“Gör nähili garypdyr, sabry bolmadyklar”.
Wilýam Şekspir
***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s