Ruhy halka

Şeýbany Rai hezretleri goýun çopany eken. Haçanda, juma güni ýetip gelende, ol süriniň töweregine çyzyk çyzagedin, juma namazyny okamaga gidiberýän eken. Möjekler şol çyzykdan içerik aýagyny sekmeýän eken. Goýunlaram çyzylan şol çäkden daşary çykmaýan eken.
* * *
Ynsanlar hem ruhy dünýäsini howp-hatardan goramak üçin şeýle hili ygtybarly ruhy halkanyň çägine girmelidirler. Ahlaksyzlyk, azgynlyk belasyndan şeýdip goranmalydyrlar. Şonuň ýaly ruhy galalaryň hormatyna Allanyň ynsanlara hemaýat edýändigine mysal näçe diýseň kän. Meselem, azgynlygyň rowaç tapan ýurtlarynda açylan mekdeplerde zähmet çekýän ýaşlar diňe şu hili ruhy çägiň içine girip, Allatagala sygynmak bilen özlerini gorap bilýän bolsalar gerek. Ýeke biriniň yhlas bilen okan «ejirnä» dogasy olaryň hemmesini ylahy goragyň astyna alýan bolsa bilýäňizmi?!.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s