DÜRDÄNE SETIRLER

“Arzuwlardyr ar almak ýaly duýgular akylyň sesini eşitmez”.
Wilýam Şekspir
***
“Sözleriň asmana galasy gelýär, emma pikirleriň ýerde. Özen bolmadymy, sözler asmana göterilmeýär”.
Wilýam Şekspir
***
“Bir töhmet başga töhmetleriň döremegine sebäp bolar”.
Wilýam Şekspir
***
“Erkinlik daşaryda bolsa, sürgünlik siziň ýanyňyzdadyr”.
Wilýam Şekspir
***
“Alla size bir ýüz beripdir, sizem oňa ýene birini goşmaň”.
Wilýam Şekspir
***
“Meniň düşünýänim seniň sözleriňdäki gazapdyr, o sözleriň manysy däl”.
Wilýam Şekspir
***
“Iň süýji balyňam artykmajy adamy irizer”.
Wilýam Şekspir
***
“Käbir ýykylmalar, has ajaýyp turmalaryň höweslendirijisidir”.
Wilýam Şekspir
***
“Ýara bilen öýun eder, ýaralanyp görmedik adam…”.
Wilýam Şekspir
***
“Günäli kelle şübhäniň hemişe ýüz tapýan ýeri”.
Wilýam Şekspir
***

“Galan miraslaryň hiç biri dogrulyk kimin baý bolup bilmez”.
Wilýam Şekspir
***
“Geplemänkäň oňatja pikirlen, gepläniňden soň pikirlenmeziň ýaly”.
Wilýam Şekspir
***
“Hiç zadyň eýesi bolmasaňyz, ýitirjek hiç zadyňyz ýokdur”.
Wilýam Şekspir
***
“Hakykat keteginde gabagda oturan sadyk köpekdir”.
Wilýam Şekspir
***
“Dowzah boşdur. Çünki ähli şeýtanlar bärde…”
Wilýam Şekspir
***
“Hyýanata sezewar bolmagyň ajysyny diňe haýynlar biler”.
Wilýam Şekspir
***
“Ynam ruha çalymdaş bir zat, terk eden bedenine gaýdyp dolanmaýar”.
Wilýam Şekspir
***
“Adam söýmäge başladymy, şol bir wagtyň özünde ýaşamaga-da başlar”.
Wilýam Şekspir
***
“Nähak dawa üçin göreşmegi, hakyky batyrlyk hasap edip bolmaz”.
Wilýam Şekspir
***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s