HAÝSYSY AGRAMLYRAK

Marokkada kino surata düşürip ýören bir toparyň rejissýory Marakeş Beginden onuň kaşaň köşgüniň howlusynda filmiň bir sahnasyny surata düşürmäge ejaza bermegini soraýar. Beg bada-bat ylalaşýar-da:
– Baş üstüne! – diýip, göwünjeň rugsat berýär.
Ýöne rejissýor kino enjamlaryny howla salmak üçin howludaky asyr bilen ýaşytdaş igde agaçlarynyň birini kesmeli boljakdygyny aýdanda, Marakeş Begi:
Aýdýanyň näme! Ondan şu diwary ýykanymyz gowy – diýip, çürt-kesik garşy çykýar.
Rejissýoram:
– Beý diýýäňiz welin, ol iş üçin hem-ä biziň epesli wagtymyz gitjek, hemem telim adam ol işde işlemeli boljak – diýip, öz garşylygyny bildirýär.
Beg şonda oňa:
O diýýäniň dogry. Ýöne diwary täzeden dikeltmek üçin biziň wagtymyzam ýeterlik, adamymyzam; ol asyrlyk agajy ýerine goýmak weli, biziň eýgerjek zadymyz däl – diýip jogap berýär.

(Irwing Hofman)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s