SUNGATYŇ EÝESINI TAPMAK

Tejimeçi hem ýazyjy Ronald Knoks bir gezek alym Jon Haldene bilen dini temaly söhbet edip otyrdy. Haldene özüçe şeýleräk akyl ýöretdi:
– Milýonlarça saýýarasy (planeta) bolan bir älemiň, iň bolmanda, ýekeje saýýarasynda ýaşaýyşyň tötänden ýüze çykmagy bolup biläýjek adaty zat dälmi nä?
Knoks oňa şeýle jogap berdi:
Jenap, eger Skotland Ýard polisiýasy siziň çemodanyňyzdan bir jeset tapan bolsa, olara: “Dünýäde milýonlarça çemodan bar, şolaryň birden-birinde jeset çykmaly bolar-a, adaty dälmi bu zat?” diýermidiňiz? Diýseňizem, “Ony o ýere kim goýduka?” diýen biri hökman tapylarmyka diýýärin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s