IÇI GÜJÜKLI SORAG

Fransuz goşun serkerdelerinden Prens de Konte, Rokrot söweşinden ýeňiş bilen dolanyp gelende, halk ony uly joşgun bilen garşy alypdyr. Şähere girip gelýän generalyň bu ýeňişine içigaraçylyk edýän beýleki bir general, onuň alkymyna dykylyp barypdyr-da:
– Duşmanlaryňyz siziň gazanan bu ýeňşiňize näme diýýärkä? – diýipdir.
Konte onuň jogabyny nagt beripdir:
Bilmedim-da… Menem şony sizden soraýyn diýip durdum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s