Mähir şarpygy!

Kakamyz bize käýäp biler, arasynda şarpygam çalyp biler. Ejemizem şeýle. Çünki olaryň haky bar. Üstümizde nijembir haklary bar. Onsoňam bir meselede käýelýärmiň, ýa bolmasa, aýdaly, “şarpyk” iýýärmiň, “kötek” iýýärmiň, durup özüňe garamaly: hökman etmesiz bir iş edensiň, diýlene gulak asan dälsiň, öz eňegiňe tutansyň, başyňy diklänsiň, belkem, aýagyňy gyşyk basansyň… Olaram ene-ata hökmünde, barlygymyza sebäpkärler hökmünde, bu ýalançyda wagtlaýynam bolsa eýämiz hökmünde, bize birgiden haklary geçen adamlar hökmünde gatyrganyp, käýäp bilerler, gerek bolsa, “şarpygam” çalyp bilerler. Beýtmekleri, olaryň ýüreklerinde bar bolan, olary dek oturtmaýan balalaryna bolan yssy mähiri, ýyly rehim-şepagat duýgusy bolmaly. (Muny ata-ene bolanlar oňat bilýändir). Olary biziň üstümizde kökenek edýän, üstümize ganat gerdirýän şol duýgudyr. Bizi söýändikleri üçin, bizi erbetliklerden gorajak bolýandyklary üçin şeýdýändirler. Kämahal bu meseläniň “şarpyga” çenli baryp ýetmegi bolsa, biziň sähel-mähel nesihata gylymyzyň gymyldamaýandygyndandyr. Nesihat ýokmasa, öwüt kär etmese, bize oňa görä birneme gatyrajygyny – şarpygy dadyryp görerler. Ýöne şonda-da olaryň maksady üýtgemez: olar bizi barýan ýalňyş ýolumyzdan gaýtarmak isleýändirler. Hatda bize gatyrganyşlary näçe güýçli bolsa, bize bolan mähir-muhabbetleri hem şonça güýçlüdir diýseňem boljak.

Ene-ata şoňňaly bolsa, ol duýguny olara beren Ýaradan nähilikä? Ol biz hakda nähili “aladalanýarka”? Biziň ýalňyş ýola düşmegimiz Ony nähili “gynandyrýarka”? Ýaman pälimizden gaýtarmak, barýan ýalňyş ýolumyzdan alyp galmak üçin Ol bize näme edýärkä? Ýöräp barýarkak büdreýärmikäk, bir ýere maňlaýymyz degýärmikä, ýa aýagymyza tiken çümýärmikä, ýa bolmasa, düzelýänçäk işimiz ugruna bolanokmyka? Hawa, onça şowsuzlygyň, onça bela-beteriň, onça keseliň hökman bir manysy bolmaly. Birem däl, belki-de birgiden. Şoňňaly-da takdyr adamy pälinden gaýtarjak bolýan bolmaly; çünki bu, çopanyň goýunlaryna kesek atyp, “Gaýt yzyňa!” diýişine çalym edýär. Hatda öz erk-islegimiz bilen gaýtmagymyz islenýän ýaly. Görüp otursaň, adama goýulýan sarpa uly, adam adam ýerinde goýulýar… Birentekleri şondan soň toba-da gelýär, apyla-sapyla-da sowulyp gidýär. Adam has beterinden gorkmaly.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s