Abdyrahman Jamy

“HEKAÝATLAR”

Göriplik hem göripler hakynda

Görýäň, adamlara içgin bakaňda,
Göriplerem az duşanok jahanda.

Göriplik gurçugy kalbyny iýýän
adamy tapylmaz sylaýan, söýýän.

Göriplik gylygy gülli göz ýaly,
Başga keşpde görkezýändir özgäni.

Ýaramaz gylygna berip owsaryn,
Arasyny açmaz näçe kowsaňam.

Oň gözlerne erbet bolup görünýän
Adam tüýs bagtly—bezegi dünýäň.

Ýalnyň ýok edişi ýaly oduny,
Bu gylygam zaýalaýar adamy.

Aý nur saçýar depesinden dünýäniň
Ýöne görip itiň oňa üýrýänin

Görýänsiňiz.
Hatda ýaryganatam
Ýigrenýändir Güni—dünýäň zynatyn.

Şol ite hem ýaryganata öýkünip,
Kim at aljak bolsa göge tüýkürip,

Güne ýetmez,
Gaýta ýüzüne düşer…
Akly bolan adam sözüme düşer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s