DÜRLER…

Ahmet Hamdy Tanpynar

 • Biz pikirlerimizi, umuman, egnimizde göterýäris.
 • Öz barýan ýolunyň dogrudygyna ynanmak adama duşman ordasynyň içinde-de güýç berer.
 • Garşy durmaga gaýraty bolmadyk, kynçylyga döz bilmeýän biriniň aýgytly hereket etmäge gaýraty çatmaz.
 • Adam ruhy bu älemde hojaýyndyr.
 • Zuluma razy boldugyňça has beter zulumlar dörär gider oturar.
 • Ýürekden söýýän adam söýgisiniň deregine zat hantama bolmaz.
 • Jogapkärçiligini çekip biljek pikirleriň adamsy bolmaly.
 • Adalatsyzlyga her gezekki göz ýumuşyň has beter adalatsyzlygyň döremegine getirer.
 • Hiç bir millet öz şahyrynyň beýikligine başga milletiň üsti bilen göz ýetiren däldir.
 • Adam wagt diýlen siliň öňünde ýok bolup gitmäge mejburdyr, ýöne onuň akyly bakylyk asmanynda ýyldyz kimin parlar.
 • Adam ogly gorkýan barlykdyr.

Hiç bir millet öz şahyrynyň beýikligine başga milletiň üsti bilen göz ýetiren däldir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s