PÄHIMDEN DÖRÄN SETIRLER…

“Göresi gelmeýänden beter kör adam ýokdur”.
Swift


“Biz özümize baha berenimizde edip biljek işlerimize görä baha berýäris. Iller bolsa, eden işlerimize seredip baha berýär”.
Longfellow


“Mekirligiň hemme ýerde peýdasy degýär. Ýöne ähli peýdasy ýarymdyr”.
Amiýel


“Mekirlik akyllylyk däldir”.
Euripides


“Bilýän zadymyz kän däl bolsa, ol meselede şübhe etmelidiris. Ýöne bilýän zadymyz köpelip ugrasa, şübhämizem artyp ugraýar”.
Gýote


“Şübhe umytsyzlyk atly melgunyň jan ýalyjak doganydyr”.
Jon Boýle Oreýli


“Bir zada ynanmakçy bolsak, başyny şübhe bilen başlamaly”.
Stanislaus


“Bilimde iň täze kitaplary, edebiýatda iň köne kitaplary oka!”
Bulwer Lytton


“Kitap okamaga bolan höwesimi Hindistanyň ähli hazynasyna degişmerin”.
Gibbon


“Orta derejeli bir zadyň aslynda gymmaty ýokdur”.
Tomas Paine


“Ukyply adamyň arkasynda hemişe başga ukyply adamlar bardyr”.
Hytaý atalar sözi


“Öte geçmek bagt getirmez”.
Gýote


“Sagdyn pikir gara güýçden ýokardadyr”.
Gallus


“Dogrusy, sagdyn pikiri sag-salamat göräýmek aňsat däl”.
Horas Grili


“Ýeterlik sagdyn pikirli adamyň adyny genileriň hataryna goşaýýarlar”.
H. W. Şow


“Öňürti iň gowy kitaplary okaň; ýogsa olary eliňize almaga sähelçe-de höwesiňiz bolmaz”.
H. D. Toro


“Adam käýerde öz sagdyn pikirinden gorkýar”.
Serwantes


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s