JAÝDAR JOGAPLAR

“ASYL BIZE GALANY”

Hezreti Aýşe enemiz gürrüň berýär:

Bir gün goýun soýdurdyk-da, bir aýagyndan galanyny garyp-gasara paýlaşdyrdyk.

Soňrak Allanyň resuly bizden:

– Goýuny näme etdiňiz? – diýip sorady.

– Eý, Allanyň resuly! Goýuny şol durşuna garyp-gasara paýlaşdyrdyk. Bize diňe ýeke aýagy galdy – diýdim.

– Eý, Aýşe! Asyl, bize bir aýakdan galany galdy diýsene sen! – diýdi.

Serwerimiz, beý diýmek bilen, Allanyň ryzasy üçin berlen zadyň bize dolanyp geljekdigini aýtýardy.

“TAGTADAN BAŞGA…”

Eziz Mahmut Hudaýy gaýygyň üstünde Stanbul bogazyndan geçip barýarka: “Halypa, ölüm bilen biziň aramyzda şu tagtadan özge zat ýok” diýen şägirdine şeýle jogap beripdir:

Balam, gury ýerd-ä şolam ýok!..   

BIR DERS

Sagdy Şirazy gürrüň berýär:

Çaga wagtym bir gün ybadat etmek üçin kakam bilen gijä çenli oturdyk. Men arasynda turdum-da penjireden daşaryk garadym, goňşylarymyzyň hiç birinde yşyk görünenokdy:

– Kaka, – diýdim. – Hol öýdäki adamlaram ýatman, turup iki rekat namaz okasalar bolanokmyka? Öli ýaly ýatyrlar.

Kakam:

– Jan ogul, – diýdi. – Adamlaryň gybatyny edeniňden senem geçip ýatan bolsaň gowy bolardy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s