Şowhun

          Mozart uzak şäherleriň birinde konsert bermelidi. Ol konserte oňat taýýarlanypdy. Çykyşyň başlamagyna az wagt galypdy. Haçanda Mozart konsert zalyna gelende, zalda bary-ýogy on sanyjak kişi bardy. Zaldakylar biri-birinden konsert bolarmyka diýip soraýardylar. Mozart pianinonyň ýanyna bardy. Yhlas bilen çalmaga başlady. Oňa zaldaky adamlaryň sany dälde, ýerine ýetirmeli konserti ähmiýetlidi. Şeýlelikde, Mozart bütin düýrmegi bilen saza berildi. Ol şeýle bir hyjywly çalýardy welin, hereketlerinden ruhy dünýäsine aralaşyp bolýardy.  Saz onuň bütin bedenini gurşap alypdy. Mozart sungatyň güýjüne ynanýardy. Sungat onuň özüniň hem-de diňleýjileriň ruhuna aralaşan tebipdi. Mozartdan zaldaky oturanlaryň sanyny soran bolsalar, belki-de aýdybam bilmezdi. Haçanda konsert tamamlananda, tomaşaçylaryň turzan şowhuny, şadyýan el çarpyşmalary bütin zaly gurşap aldy.

          Mozart we onuň muşdaklary ýatdan çykmajak pursady başdan geçirdiler. Şol gün agşam Mozartyň aýalyna ýazan hatynda şeýle setirler bardy: «Şu günki ýerine ýetiren konsertim, şeýlebir, ajaýyp boldy, hemmeler şowhun turuzdy». 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s