IKI HILI HASAP

Günleriň bir güni bir çagajyk aşhanada nahar taýynlap ýören ejesiniň ýanyna gelip, elindäki ýüzüne bir zatlar çyrşalan kagyzy uzatdy. Ejesi elini polotensa süpürip guradandan soň, oglunyň ýazan zatlaryny okamaga başlady:

Howlunyň haşal otlaryny arassalanym üçin: 5 manat;

Bu hepde otagymy saýhallanym üçin: 1 manat;

Bir gezek seniň ýeriňe dükana gidenim üçin: 50 teňňe;

Bir gezek bazara zat almaga gideniňde jigime seredenim üçin: 50 teňňe;

Zir-zibili daşaryk hapa atylýana taşlap gelenim üçin: 1 manat;

Oňat bahalar alanym üçin: 5 manat;

Howluny arassalanym üçin: 2 manat;

Jemi: on bäş manat.

 

Oglanjygyň ejesi hasaby okap aljyrajak boldy. Çalarajyk gahary geldi, emma birsalymdan özüni dürsäp, kagyzyň arka ýüzüne bir zatlar garalamaga başlady:

Seni dokuz aý garnymda göterenim üçin: hiç zat almadym;

Başujyňda dik oturyp atyran daňlarym üçin: hiç zat almadym;

Seniň ugruňda alada baryny edip, ýadanym üçin: hiç zat almadym;

Saňa alan oýunjaklarym, eşiklerim, iýer-içer ýaly zatlarym üçin: hiç zat almadym;

Sapaklaryňa kömekleşenim üçin: hiç zat almadym;

Eşikleriňi ýuwup ütüklanim, saňa nahar bişirenim üçin: hiç zat almadym.

 

Ejesi ýazanlaryny ýeterlik görüp, kagyzy ogluna gaýtaryp berende, ogly olary okamaga başlady. Okadygyça-da ýüzi gyzarýardy.

Goýberen ýalňyşyna düşünipdi. Gözüniň okarasy ýaşdan doldy. Hernäçe utansa-da: “Men seni gowy görýän, eje jan…” diýmegi başardy, “Meni bagyşla”.

Soňra bolsa, eline syýagalam aldy-da, öz ýazan zatlarynyň aşagyna ullakan harpler bilen şeýle ýazdy: 

“NAGT TÖLENDI”

(Ýazyjy nabelli)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s