Men ýol bererin

Dünýäniň aýşy-eşretinden ýüz öwrüp ýaşamagy özüne ýörelge edinen pelsepeçi Diogen bir gün darajyk köçeleriň birinden geçip barýarka baýlygyndan başga zada guwanmaýan, tekepbir bir adam bilen pete-pet gelýär. Şol dar ýoldan ikiň birden geçmek hyllalla eken. Şonuň üçin tekepbir baý Diogene kemsidiji nazaryny dikip:

 – Men  haýsydyr bir ýeňiýoluga ýol bermerin – diýipdir. Diogen bolsa, gyra süýşüpdir-de, adaty asuda ýagdaýyny saklap:

Men ýol bererin diýip jogap beripdir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s