Parasatly kempir

Gadym eýýamlarda telbe ýaly bolup, dag eňňitlerinde aýlanyp ýörýän pähim-parasatly bir kempir bar eken.

Günlerde bir gün ýaňky kempir gymmat bahaly daş tapypdyr. Ertesi gün hem ýaňky kempir özi ýaly gezendäniň biri bilen gabatlaşypdyr. Gezendäniň garny aç eken. Kempir ýantorbasyndan duz-çöregini çykaryp, gezendäniň öňünde goýupdyr. Şonda gezende kempiriň torbasyndaky gymmat bahaly daşy görüpdir-de, şony özüne bermegini sorapdyr. Parasatly kempir hiç hili ikirjiňlenmän, daşy oňa berip goýberipdir.

Gezende begenjinden iki bolup bilmändir. Ol kempire alkyş baryny aýdyp, ýoly bilen gidipdir. Şunlukda ýaňky gezende baýapdyr. Aradan esli ýyl geçensoň, özüne şol gymmat bahaly daşy peşgeş beren kempiriň gözlegine çykypdyr. Ahyry bir gün hem ony tapypdyr.

Şonda ol kempire: «Sen bir mahallar maňa gymmat bahaly daş beripdiň. Ýöne men indi senden şol daşdan hem has gymmatly bir zady sorajak. Şony maňa berip bilermiň?» diýipdir. Kempir: «Aýt hany, eşideli?» diýip, gezendäniň ýüzüne soragly nazar bilen seredipdir. Gezende: «Şol daşy maňa bermäge iteren zady» diýip jogap beripdir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s