Wagt

Bir gün Platon öz şägirtleriniň biriniň humar oýnap duranyny görüp, oňa mazaly käýýäpdir. Platonyň şägirdi özüniň çetine degilmegini ýokuş görüp:

– Halypa nädýäň-aý, men ummasyz köp pul goýup humar oýnamok ahyry – diýipdir. Şonda Platon oňa şeýle jogap beripdir:

Men saňa ýitirýän puluň üçin däl, ýitirýän wagtyň üçin käýinip durun!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s