AHLAK

Kyýamat güni mizan gurlanda musulman kişiniň gözel ahlagyndan has agyr geljek zat ýokdur.

(Hadys)

* * *

Ahlagy bozuk adamdan daş dur! Şonda günäden hem daş bolarsyň.

(Ymam Agzam)

* * *

Ahlak statiki serişde däl. Ol adamyň tejribe gazanmagy bilen kämilleşýän dinamiki serişdedir. 

(Dýurant Dreýk)

* * *

Ahlak, umuman, bagtyýarlygyň çür başyna ýetmek üçin adamyň görýän görgüleriniň jemidir.

(Iýeremiýa Bentam)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s