Içýan

Bir hindi suwuň içi bilen jülpüldäp, gark bolup barýan bir içýany görüpdir-de, öz ýanyndan «Gel şuny halas edeýin-le» diýip barmagyny uzadypdyr. Emma içýan ony çakypdyr. Soňra ol ikilenji gezek hem barmagyny uzadypdyr welin, içýan ony ýene çakypdyr. Muny synlap duranlaryň biri ondan çakýan zäherli jandary näme üçin halas edýändigini sorapdyr.

Hindi oňa şeýle jogap beripdir:

Çakmak içýanyň tebigatynda bar bolsa, söýmek hem meniň tebigatymda bar. Men içýan çakýar diýip näme üçin söýmekden el çekeýin?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s