Mertligiň gutarýan ýerinde ýesirlik başlanýar

Bir hindi ertekisinde gürrüň berilmegine görä, gadym zamanlarda pişiklerden öler ýaly gorkýan bir syçan bar eken. Bir gün jadygöýüň biri şol syçana nebsi agyryp, ony pişige öwrüpdir. Syçan pişige öwrülenden soň, ýene-de arkaýyn gezmändir. Ol indi itden gorkup başlapdyr. Onsoň, jadygöý ony gaplaňa öwrüpdir. Gaplaňa öwrülenden soň bolsa, ol awçynyň eline düşmekden gorkup ugrapdyr.

Şunlukda, jadygöý oňa şeýle diýipdir:

Seniň aslyň gorkak bolsa men näme edeýin? Sebäbi seniň ýüregiň syçanyňky. Şonuň üçin meniň saňa hiç hili kömegim degmez!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s