Tejribe

Altmyşy arka atan meşhur suratkeşiň jübüsinde kör köpügi ýogam bolsa, nahar edinmek üçin restorana giripdir. Ol restoranyň eýesiniň portretini çekmek şerti bilen bu ýerde garbanmak isleýändigini aýdypdyr. Restoranyň eýesi «Bolýar» diýipdir. Onsoň, suratkeş arkaýyn oturyp, garnyny doýrupdyr. Soňra ýaňky suratkeş sähel salymyň içinde restoranyň eýesiniň portretini çekip, öňünde goýupdyr. Restoranyň eýesi özüniň portretini halan hem bolsa, suratkeşe:

– Tüweleme, ajaýyp bolupdyr. Ýöne siz muňa kän wagtam sarp etmediňiz. Bir minutda çekip öňümde goýaýdyňyz. Nahary welin, bir sagatlap iýensiňiz! – diýipdir.

Şonda suratkeş oňa şeýle jogap beripdir:

Bir minut däl, altmyş ýyl goşmak bir minut!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s