Hiç zat bolasy ýok

Gadym zamanlarda iki obanyň arasynda täsin bir bäsleşik guralypdyr. Her oba özüniň nähili baýdygyny subut etmeli eken. Bäsleşik hasam gyzgalaňly geçer ýaly her kim öz obasynda ullakan howuz salynmaly hem-de bir gijäniň dowamynda şoňa süýt eltip guýmaly edilipdir. Haýsy obanyň howzunda süýt köp bolsa, şol hem ýeňiji hasaplanýar eken. Şeýlelikde, iki obada hem howuz salnypdyr. Belleşilen gijede adamlar ýatman howza gatnapdyr, her kim getirenjesini döküp gaýdypdyr.

Ertesi gün irden görseler, howuz süýtden däl-de, suwdan dolumyşyn. Soňra idäp-sorapdyrlar welin, asyl her kim «Munça adam süýt guýup durka, meniň süýt däl-de, suw guýanymy kim biljek?!» diýip pikir eden eken. Şeýdip, howuza hiç kim süýt guýmandyr.

Adam özüniň ters bir iş edeni bilen «hiç zat bolmaz» öýdýär. Emma «hiç zat bolmaz» diýlip, soňuny saýman edilen işleriň «bolmasyz uly zatlara» sebäp bolýandygyny welin, ýatdan çykarmaly däldir.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s