Aldamak

Bizi aldaýan bizden däldir.

(Hadys)

* * *

Bilmän özgäni aldamak nähili kyn bolsa, bilip özüňi aldamak hem şonuň ýaly aňsatdyr.

(Fransua de Laroşfuko)

* * *

Biri sizi bir gezek aldasa, güna ondadyr. Ýöne ikinji gezek aldansaňyz, eýýäm günä sizdedir.

(Sara Bernar)

* * *

Adamlar sen barada nähili pikir edeninde näme? Sen barybir öz-özüňi aldap bilmersiň.

(Lew Tolstoý)

* * *

Iň aňsat zat adamyň öz-özüni aldamagydyr. Sebäbi adam adatça özüniň ynanýan zadyna çyndyr öýdýär.

(Demosfen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s