Aldamak

Hemmäni bir gezek, käbir adamy bolsa elmydama-da aldap bolar. Emma hemmäni elmydama aldap bolmaz.

(Awraam Linkoln)

* * *

Aldanmak islemeýän bolsaň, adamzadyň tejribesinde bar bolan zady terk edip, ýok bolan zada ymtylma.

(Nowşirwan Adyl)

* * *

Adamlary aldatmak, olary güldürmekden has aňsatdyr.

(Molýer)

* * *

Hemişe şu ýörelgä ten berip ýaşadym: adamzada ýagşylyk etmek üçin aldawa baş goşmaklyk hiç haçan oňluga eltmeýär.

(Gýote)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s