Ýatlamalar

Orta ýaşyň ýatlamalary hiç haçan çagalyk döwrüniň ýatlamalary ýaly ýatda galyjy däldir. (Žan-Žak Russo)

* * *

Pursatlar ötegçi bolup biler, ýöne ýatlamalar ebedilikdir. (Bad Maýer)

* * *

Yzda galanlarymyzyň hakydalarynda ýaşamak – ölmezlik diýmekdir. (Žozef Kempbell)

* * *

Maňa ýatlamagyň däl-de, unutmagyň sungatyny öwret. Sebäbi ýatlasym gelmeýänleri ýatlaýaryn, emma unudasym gelýänleri welin unudyp bilemok. (Femistokl)

* * *

Köne ýatlamalarymyz täze umytlarymyz bolmalydyr. (Arsen Usse)

* * *

Durmuşda iň beýik, iň güýçli we iň esasy arkadaýanjymyz ene-atamyzyň öýünden galan ýatlamalarymyzdyr. (Dostoýewskiý)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s