Mertebelilik

Mertebeli adam üçin berlen zadyň gymmaty däl-de, şonuň berlişi ähmiýetlidir.

(Plutarh)

* * *

Atadan galan mertebe adamy zähmetden sowadýar.

(Frensis Bekon)

* * *

Adam garyplykda mertebesini saklap bilýär, gedaýçylykda welin beýle däl. Gedaýy bir ýerden kowjak bolanlarynda taýaklamaýarlar, sübseleýärler. Ony kemsitmek üçin, sübseläp syrýarlar. Şeýdýän kişileri ýazgarmaly hem däl. Sebäbi adam gedaý ýagdaýa düşende ilki bilen özüni özi kemsitmäge taýýar bolmaly.

(Dostoýewskiý)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s