Altyn we mis

Bir gün sopylaryň biri şägirtlerinden:

 – Eger altyn ýüzük satyn alsaňyz, onuň hakykydygyny ýa-da däldigini barlaman pul tölersiňizmi? – diýip sorapdyr.

Şägirtleri oňa:

– Elbetde, ýok – diýip jogap beripdirler. – Onuň altyn däl-de, mis bolmagy hem ahmal. Pulumyzy ýele sowrasymyz gelenok.

Şonda, sopy olara şeýle diýipdir:

Menden sapak alanyňyzda hem edil şonuň ýaly ediň. Meniň aýdan her bir sözümi bada-bat hakykat diýip kabul etmäň. Aýdýanlarymyň dogrudygyny ýa-da däldigini özüňiz barlap, ölçäp görüň. Şeýdip hakykatdygyna doly göz ýetireniňizden soň amal ediň. Diňe maňa bolan hormatyňyz üçin olary kabul etmäň!  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s