Anuşirwan Adylyň pendi-nesihatlaryndan

Kişiniň diriligi özüniň islegi bilen bolmaýan bolsa, näme üçin kişi özüni diri hasaplaýar?

* * *

Özüni dana saýýan adamdan daş dur.

* * *

Syryňy duşman bilmesin diýseň, dostuňa aýtmagyn.

* * *

Her kişiniň bilimi bolsa, oňa laýyk akyly bolmasa, ol bilim şol kişä zyýan getirer.

* * *

Eger kişi durmuşdan sapak alyp, öz-özi paýhas goruny kemala getirmedik bolsa, oňa zat öwretjek bolmaň, çeken zähmetiňiz barybir biderek bolar.

 * * *

Halkyň üçin çeken zähmetiň biderek gitmegini islemeýän bolsaň, halkyň seniň üçin çeken zähmetini biderek gidirmegin.

* * *

Eger kem ýar we kem dostly bolmak islemeseň, kineli bolmagyn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s