Ýaş çatynjalara maslahatlar

Türkiýäniň bir şäheriniň nikalar zalynda ýaş çatynjalara nika gyýýan ZAGS işgäriniň öwüt-ündew äheňinde aýdan şu sözleri internet ulanyjylarynyň arasynda uly meşhurlyk gazanýar:

Durmuşyňyzy iliň durmuşy bilen deňemäň! Ertekilere aldanaýmaň. Sebäbi ertekiler çyn däldir. Ertekilerdäki durmuşy arzuwlasaňyz ikiňiziň hem lapyňyz keç bolar. Birkemsiz gözel bolmaz diýlenini ýatdan çykarmaň. Hiç birimiz hatasyz däldiris. Biri-biriňiziň öňki durmuşyny derňejek bolmaň. Ady aýdyp dur-a, «öňki durmuş» diýip, onsoň näme etjek ony derňejek bolup. Ýoldaşyňyzdan ýa-da ýanýoldaşyňyzdan siziň aňyňyzda at salýan pikirleri bilmegini garaşmaň. Muny hiç kimem başaranok. Göwneýän ýa-da göwnemeýän zadyňyz bar bolsa, birek-birege açyk aýdyň. Islendik meseläni ara alyp maslahatlaşmak esasynda çözüp boljagyna ynanmalydyrys. Biri-biriňize erkin hereket edere ýer galdyryň. Şuny meger öňem eşiden bolsaňyz gerek: Kirpiler taýlarynyň ýanyna tikenleriniň uzynlygy näçeräk bolsa, şonçarak golaý barýarmyş. Şondan artyk golaý barsa, taýyna tikeniniň batjagyny bilýärmiş. Sizem birek-biregi ynjytmazlyk üçin hökman biri-biriňize erkin hereket etmäge maý beriň. Aýal ýa erkek tapawudy ýok, ýaşymyz näçe bolsa bolubersin, ýeke ýaşan mahalymyz biz hökman daşymyza diwar galdyrýarys. Özümizi erbetliklerden, howp-hatardan goramak üçin şeýdýäris. Häzir bolsa, ine daşyna diwar aýlanan şol iki adam durmuşlaryny birleşdirýär. Men size diwarlaryňyzy ýykyň diýemok. Sizem birek-birekden beýle zady talap etmäň, haýyş! Ýöne şol diwarlardan ylalaşmak arkaly penjireler açyň. Tutuş bir ömri şol penjirelerden bilelikde synlaň. Belkem, şol penjireleriň birdir-ýarymynyň öňüne her hili güller oturdarsyňyz we bilelikde şol güllere ideg edersiňiz. Durmuş guranyňyzdan soň, biri-biriňize ätiýaçly çemeleşmäň. Biri-biriňiz bilen hasap-hesipli bolmaň. Kartalara seredip ýol ýöremäň. Sizden uly haýyşym bar, çyn ýürekden haýyş edýärin, biri-biriňiziň hojaýyny ýaly däl-de, ýoldaşy ýaly bolmaga çalşyň. Biri-biriňize «hemme zat gülala-güllük bolar» diýip söz bermäň. Hemme zat gülala-güllük bolsa ne ýagşy. Ýöne şonda-da beýle diýip söz bereniňizden, «Başymyza nähili kynçylyk gelse-de, men ýanyňda bolaryn» diýip aýdanyňyz has gymmatlydyr. Galyberse, meniň ýene bir gowy görýän sözüm bar: «Ses seslenme bilen jogap berilmese, ýiter gider, adamam şeýle». Biri-biriňiziň aýdýanyna gulak goýuň, näme diýilýändigine düşünjek boluň. Biri-biriňiziň sesine seslenme bilen jogap gaýtaryň, ýitip gitmäň, bolarmy?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s