Hiç kimiň umydyny çürkemäň!

Patyşa gyşyň aňzakly sowuk gijeleriniň birinde nobatçy duran esgerden:

– Üşäňokmy? – diýip sorapdyr. Esger:

– Men öwrenişen, patyşahym! – diýip jogap beripdir.

Patyşa:

– Dogry, ýöne şonda-da ýyly geýinmeli. Häzir men serkerdäňe aýdaryn, egniňe atynar ýaly ýylyrak bir zat getirip bererler – diýipdir-de ötägidipdir. Soňra patyşa esgere beren sözüni ýatdan çykarypdyr.

Ertesi gün ýaňky esgeriň doňup galan jesediniň üstünden barypdyrlar. Esger jan bermänkä diwara şu sözleri ýazyp ýetişen eken: «Patyşahym! Men sowuga öňden bäri hem öwrenişendim. Meni öldüren zat siziň «ýylyrak bir zat getirerler» diýip aýdan sözüňiz boldy».Ant içip, awy ýalap adamlary umytlandyrmaň. Adamlary asla beýle synaga duçar etmäň. Sebäbi adamyň garaşdygy saýyn öňküligi bolmaýar. Garaşdyrýan adamyňyz siz hakda soňundan ömrylla öçmejek ters pikirler etmäge mejbur bolýar. Şeýdip, ilki bilen onuň umydy öldürersiňiz. Munuň yzysüre bolsa, söýgi, sylag-hormat, ynam… ölýär. Adama ähmiýet berýän bolsaňyz, özüňiz hem adam boluň. Hiç kimiň umydyny çürkemäň!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s