Garyplyk

Dünýä belli brendler üçin geýim öndürýän kompaniýalaryň birinde işlän döwrümde satylmadyk geýimleriň zibil gutusyna taşlanýandygyny görüp geň galdym. Başlygyň ýanyna baryp:

– Bulary zibile taşlanymyzdan garyp-gasarlara paýlasak gowy dälmi? – diýip soradym.

Başlyk maňa şeýle jogap berdi:

– Biziň önümlerimizi diňe baýlar satyn alyp bilýär. Eger bu geýimleri garyp-pukaralaryň egninde görseler, olar halamaz. Onsoň, brendimiziň gymmaty gaçar we biz zyýana galarys.

Şol gün bir zada göz ýetirdim: garyplary doýrup bilmeýänimiz üçin däl-de, baýlary doýrup bilmeýänimiz üçin garyplygyň soňy gelmeýär eken.

 Çarlz BUKOWSKI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s