Bürgüt

Bürgütler iň köp ýaşaýan guşlaryň biridir. Tebigatda hatda ýetmiş ýaşan bürgütlere hem duş gelmek bolýar. Elbetde, diňe aýgytly pursatlardan baş alyp çykyp bilýän käbir bürgütlere şeýle köp ýaşamak başardýar. Sebäbi kyrk ýaşyna ýetende bürgütleriň penjeleri galňap, maýyşgaklygyny ýitirýär. Şonuň üçin hem olar awlaryny penjeläp, tutup bilenoklar. Üstesine, olaryň çüňkleri uzap, döşlerine tarap egrelýär. Ganatlary ejizleýär. Goýy çypar reňkli ýelekleri könelişip, agyrlaşýar. Şeýlelikde, olaryň uçmasy barha kynlaşýar. Ine onsoň, olaryň öňünde iki ýol galýar:

 – Ýa hemme zatdan el üzüp, ajalyň gelerine garaşmak.

– Ýa bolmasa-da, «täzeden direlmegiň» güzaply ejirine döz gelmek.

«Täzeden direlme» hadysasy ýüz elli güne golaý dowam edýär. Eger bürgüdiň ýaşamaga bolan hyjuwy rüstem gelse, onda ol kert gaýalaryň erňekleriniň birine baryp gonýar-da, çüňküni daşa urmaga başlaýar. Iň soňunda bürgüdiň çüňki döwlüp gopýar. Bürgüt şol ýerden gitmän, täze çüňküň ösüp çykmagyna garaşýar. Täze çüňk çykansoň, ol özüniň şol kuwwatly çüňki bilen penjelerini goparyp aýyrýar. Bürgüt şol ýerde ýene penjeleriniň ösüp çykmagyna garaşýar. Penjeleri ösüp çykandan soň bolsa, ol ýeleklerini ýolmaga başlaýar. Şeýlelik bilen, bäş aýyň dowamynda täzeden direlme hadysasyny başdan geçiren ýaňky bürgüt ýene ýigrimi ýyl ýaşap biler ýaly güýç-kuwwata eýe bolýar.

Bize hem kähalatlarda şular ýaly täzeden direlmek ýagdaýy gerek bolýar. Ýeňişli uçuşy amala aşyrmak üçin, biz hökman aýagymyzdan daş bolup aslyşýan ýaman endiklerimizden, ýatlamalarymyzdan hem-de ters pikirlerimizden dynmalydyrys. Egnimizi gereksiz ýüklerden ýaňa ýagyr bolmakdan halas etmelidiris.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s