Endiklerimiz

Bir danadan şägirtleri sorapdyr:

 – Adamlar näme üçin ýaramaz endikleri çalt öwrenip, ýagşy endikleri kynlyk bilen öwrenýär. Adama ýagşy endiklerini uzak möhletleýin dowam etdirmeklik näme üçin kyn düşýär?

Dana olara:

– Ýeri bolýar-da, onda menem size bir sowal bereýin. Eger abat tohumy alaga-da Günüň aşagynda goýsaň, ýaramaz tohumy hem topraga gömseň, näme bolar öýdýärsiňiz? – diýipdir.

– Abat tohum Günüň astynda gurar. Ýaramaz tohum bolsa, gögerse-de ondan ibaly hasyl alyp bolmaz.

Onsoň, dana sözüni şeýle jemläpdir:

– Adamlaryň hem bolşy şuňa meňzeýär. Olar özleriniň içki gözelliklerini ruhlaryndan çykaryp taşlamak bilen olary harlaýarlar. Emma ähli pyssy-pyjurlyklaryny bolsa, adamlara görkezmejek bolup ruhlarynda gizläp saklaýarlar. Şeýdibem, adamyň kalby içerden çüýremek bilen bolýar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s