Kemçilikler

Biziň barymyz öz kemçiliklerimiziň hammalydyrys. Şonuň üçin hiç kimi ýazgarmaga hakymyz ýokdur!

(Sagdy)

* * *

Özüňde görüp bilmeýän aýbyňy başga birinde görüp bilmegiň seniň üçin uly aýyp hökmünde ýeterlik dälmidir?!

(Hezreti Omar)

* * *

Kemçilik däl-de, çykalga tapyň!

(Genri Ford)

* * *

Kemçiligi ýüzüne aýdylmaýandygy üçin özüni kemçiliksiz hasaplap ýörenlerimiz hem bar.

(Anonim)

* * *

Dünýäde iki adamyň kemçiligi ýok: biri ölen, beýlekisi hem dogulmadyk.

(Hytaý nakyly)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s