Körler

Lukman Hekime: «Paýhasly bolmagy kimden öwrendiň?» diýip soranlarynda, ol şeýle jogap beripdir:

– Körlerden öwrendim. Sebäbi olar hasalary bilen barlap görmän bir ädim hem ädenoklar. Nirä basýanlaryny anyk bilip, onsoň ädim ädýärler. Şonuň üçin men hem bir iş etmänkäm öňünden pikirlenyärin. Eger aýtjak zadym manyly bolsa, aýdýaryn. Etjek işim peydaly boljak bolsa edyärin. Peydasyz işlerden, boş gürrüňlerden gaça durmaga çalyşýaryn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s