Professor

Ýokary okuw jaýlarynyň birinde professor synpa girip, talyplara şeýle sorag beripdir:

 – Goý, şu gün biziň barymyzyň dünýädäki iň soňky günümiz bolsun. Ertir şu wagtlar dünýäde hiç birimiz galmaýarys diýeli. Şeýle ýagdaýda siz şu gün näme ederdiňiz?

Professor talyplary ýeke-ýekeden turzup, olaryň berýän jogaplaryny synp tagtasyna ýazmaga başlapdyr.

– Ertire çenli galman namaz okardym. Alladan günälerimi bagyşlamagyny dilärdim.

– Özüme ýakyn adamlaryň barysy bilen hoşlaşardym.

– Ertire çenli ejem-kakamyň ýanynda bolardym.

– Dostlarym bilen könäni ýatlap, basketbol oýnardym.

– Günüň iň soňky gezek ýaşyşyşyny synlardym.

– Agşam asmandaky ýyldyzlary synlardym.

– Dogan-garyndaşlarymyň baryny öýe nahara çagyrardym.

– Kimiň göwnüne degen bolsam, barysyndan ötünç sorardym.

Talyplaryň arzuwlaryny synp tagtasyna ýazyp bolandan soňra professor olara ýylgyryp seredipdir-de şeýle diýipdir:

– Siziň bu isleýän zatlaryňyzy berjaý etmegiňiz üçin, kyýamatyň goparyna garaşmak hökmanmyka?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s