Maksadyňyz aýdyň bolsun!

Dünýäniň iň ezber ýüzüjileriniň biri hasaplanýan Florens Çedwigiň başdan geçirenleri adamyň öz-özüne ynamyny ýitiren ýagdaýynda nähili uly mümkinçilikleri elden giderýändiginiň aýdyň mysaly bolup durýar. 1952-nji ýylyň 4-nji iýulynda, otuz dört ýaşly Florens Çedwik Katalina adasyndan Kaliforniýa çenli ýigrimi bir mil aralygy ýüzüp geçen ilkinji zenan bolmaga synanyşyk edipdir.   Florens ýüregini bire baglap, Ýuwaş okeany gulaçlap ýüzüp başlapdyr. Emma şol gün içiňi ýakaýyn diýen ýaly … Continue reading Maksadyňyz aýdyň bolsun!