IKI TÜÝSLI AÝNA

Bir örän baý emma husyt adam nesihat diňlemek üçin akyldaryň ýanyna barypdyr. Akyldar penjiräniň öňüne eltip, ondan sorag sorapdyr:– Penjirä seredeňde näme görýärsiň?– Ýoldan geçip barýan adamlary görýärin. Birem ýoluň gyrasynda dilegçilik edip oturan pukarany.Akyldar başga bir otaga gidip, eli ullakan aýnaly dolanyp gelipdir-de ýene sorag sorapdyr:– Ýeri, bu aýna seredeniňde näme görýärsiň?– Özümi.– Diýmek, indi başgalary göreňok, şeýlemi?!.Bilýäňmi näme, penjiräniň aýnasam edil şol maddadan, … Continue reading IKI TÜÝSLI AÝNA